Відповіді Робочий Зошит Біологія 9 клас Вихренко Частина 1, 2

Навчальна програма з біології 9 класу знайомить нас з будовою тіла людини, складом тканини, крові, шкіри, нігтів і волосся. Все це треба надзвичайно цікаво, тому треба максимально вбирати інформацію на уроках та з підручників. Для виконання завдання по певній темі, потрібно гарно в ній розібратися. А якщо треба знайти відповідь, то допоможе ГДЗ Робочий Зошит Біологія 9 клас (ч. 1,2).

Читати онлайн

Перед вами ВІДПОВІДІ РОБОЧИЙ ЗОШИТ БІОЛОГІЯ 9 КЛАС ВИХРЕНКО ЧАСТИНА 1, 2. По суті, це робочий зошит, в якій ви заповнюєте рішення ручкою або простим олівцем.

Мова навчання Українська
Автор Вихренко М.А., Міюс С.М.
Видавництво Київ, «Школяр»
Рік видання 2013
Кількість сторінок 112
формат Pdf

Зміст
Юний друже! ………………………………………………………………………………………….3
Правила безпеки під час проведення
лабораторних та практичних робіт у кабінеті біології …………………………………………….. 4
Вступ. Опорний конспект ……………………………………………………………………………….5
Людина розумна — біологічний вид. Самостiйна робота …………………………………….6
Рушійні сили антропогенезу. Опорний конспект ………………………………………………7
Людські раси та міжрасові стосунки. Опорний конспект …………………………………….8
Ор га нiз м людини як біологічна система. Навчальнi завдання. …………………………………..9
Терміни і поняття. …………………………………………………………………………………….9
Хiмiчний склад клiтини. Самостiйна робота ………………………………………………… 10
Життєвi властивостi клiтини. Самостiйна робота ………………………………………….. 10
Фун к цiї ор га нел і струк тур них ком по нен тiв
тваринної клiтини. Самостiйна робота ……………………………………………………….. 11
Будова та фун к цiї тваринних тка нин. Самостiйна робота. ………………………………… 12
Мiк рос ко пiчна будова тка нин людини. Самостiйна робота. ………………………………. 13
Рiвнi ор га нiза цiї та спо со би ре гу ляцiї в ор га нiз мi людини. Опорний конспект ……….. 14
Вступ. Організм людини як біологічна система. Самостiйна робота ……………………. 15
Завдання для самоконтролю. Самостійна робота ………………………………………….. 16
Тестовий контроль. Вступ. Ор га нiз м людини як біологічна система. Самостійна робота 17
Запитання до узагальнення з теми: «Вступ. Ор га нiз м людини
як біологічна система». Узагальнення …………………………………………………………. 19
Опор а і рух. Навчальнi завдання. …………………………………………………………………… 21
Фун к цiї опор но/рухової сис те ми. Самостійна робота …………………………………….. 22
Будова i склад кiс тки. Самостiйна робота ……………………………………………………. 22
Мiк рос ко пiчна будова кісткової, хрящової та м’язової тка нин. Лабораторна робота … 23
Ти пи з’єднання кiс ток. Самостiйна робота ………………………………………………….. 24
Особливості будови скелета людини в зв’язку з прямоходінням і трудовою діяльністю.
Самостiйна робота ……………………………………………………………………………….. 24
Будова суглобів, допомога при ушкодженнях
опорно/рухової системи. Практична робота ………………………………………………… 25
Будова ске ле та людини. Самостiйна робота ………………………………………………… 28
Основні групи м,
язів. Самостiйна робота ……………………………………………………. 29
Втома при статичному й динамічному навантаженні. Вплив ритму й навантаження
на розвиток втоми. Лабораторна робота …………………………………………………….. 30
Заходи запобігання порушенням постави. Самостiйна робота …………………………… 32
Опор но/рухова сис те ма. Самостiйна робота …………………………………………………. 33
Завдання для самоконтролю. Самостійна робота ………………………………………….. 34
Тестовий контроль. Опор а і рух. Самостійна робота ……………………………………….. 35
Запитання до узагальнення з теми: «Опор а і рух». Узагальнення ………………………… 37
Кров і лімфа. Кровообіг і лімфообіг. Навчальнi завдання ……………………………………… 39
Фун к цiї кровоносної сис те ми. Опорний конспект ………………………………………….. 40
Склад кро вi. Самостійна робота ………………………………………………………………. 41
Схе ма зсідання кро вi. Опорний конспект …………………………………………………….. 41
Мікроскопічна будова крові людини. Лабораторна робота ………………………………. 42
Групи кро вi. Самостiйна робота ………………………………………………………………. 44
Ви ди iм у нiте ту. Самостiйна робота …………………………………………………………… 44
Порiвняльна ха рак те рис ти ка фор мених еле мен тiв кро вi. Самостiйна робота ………… 45
Будова сер ця. Самостiйна робота …………………………………………………………….. 46
Порiвняльна ха рак те рис ти ка су дин. Самостiйна робота …………………………………. 47
Вивчення кровообігу. Зміни в тканинах при порушенні кровообігу
та заходи профілактики. Лабораторна робота ……………………………………………… 48
Вимірювання частоти серцевих скорочень
й артеріального тиску. Практична робота …………………………………………………… 50
Реакція серцево/судинної системи
на дозоване навантаження. Практична робота …………………………………………….. 52
2
Порушення діяльності серцево/судинної системи. Самостiйна робота …………………. 53
Перша допомога при кровотечах. Самостiйна робота ……………………………………… 54
Кров і лімфа. Кровообіг і лімфообіг. Самостійна робота ………………………………….. 55
Завдання для самоконтролю. Самостійна робота ………………………………………….. 56
Тестовий контроль. Кров і лімфа. Кровообіг і лімфообіг. Самостiйна робота ………….. 57
Запитання до узагальнення з теми: «Кров і лімфа.
Кровообіг і лімфообіг». Узагальнення ………………………………………………………….. 59
Ди ха ння. Навчальнi завдання ……………………………………………………………………….. 61
Ди ха ння (про цес и, ха рак тер нi для нього). Опорний конспект ……………………………. 62
Фун к цiї ди хальної сис те ми. Опорний конспект …………………………………………….. 62
Будова ди ха ль ної сис те ми. Самостiйна робота …………………………………………….. 63
Будова i фун кцiї ор га нiв ди ха ль ної сис те ми. Самостiйна робота ………………………… 64
Схе ма ав то ма тiї ди ха ль но го цен т ру
й ре гу ляцiї ди ха ння (ди халь них рухiв). Опорний конспект ………………………………. 65
Захворювання органів дихання та їх профілактика. Самостійна робота ……………….. 66
Дихання. Самостійна робота …………………………………………………………………… 67
Завдання для самоконтролю. Самостійна робота ………………………………………….. 68
Тестовий контроль. Ди ха ння. Самостійна робота ………………………………………….. 69
Запитання до узагальнення з теми: «Ди ха ння». Узагальнення ……………………………. 71
Харчування й травлення. Навчальнi завдання …………………………………………………… 73
Схе ма об мiну речовин. Опорний конспект …………………………………………………… 74
Двi сто ро ни про цес у об мi ну речовин. Опорний конспект ………………………………….. 74
Порiвняльна ха рак те рис ти ка речовин. Самостiйна робота ………………………………. 75
Джерела i фун к цiї ос нов них вi та мiнiв. Самостійна робота ………………………………. 76
Фун к цiї травної сис те ми (про цес и травлення). Опорний конспект ………………………. 77
Ор га ни травної сис те ми. Самостiйна робота ………………………………………………… 78
Будова i ви ди зу бiв. Самостiйна робота ……………………………………………………… 79
Дія ферментів слини на крох маль. Лабораторна робота ………………………………….. 80
Антропометричні виміри. Практична робота ……………………………………………….. 82
Аналіз індивідуального харчування за добу
та його відповідність нормам. Практична робота ………………………………………….. 84
Захворювання травної системи та їх профілактика. Самостійна робота ……………….. 86
Гi гi є на травлення. Самостiйна робота ……………………………………………………….. 87
Харчування й травлення. Самостiйна робота ………………………………………………. 88
Завдання для самоконтролю. Самостійна робота ………………………………………….. 89
Тестовий контроль. Харчування й травлення. Самостійна робота ………………………. 91
Запитання до узагальнення з теми: «Харчування й травлення». Узагальнення ……….. 93
Терморегуляція. Ви дiлення. Навчальнi завдання ……………………………………………….. 95
Механізми терморегуляції. Опорний конспект ……………………………………………… 96
Будова та фун к цiї шкiри. Самостiйна робота ………………………………………………. 97
Будова шкіри, нігтя, волосини
(макроскопічна і мікроскопічна). Лабораторна робота ……………………………………. 98
Вимірювання температури тіла. Практична робота ……………………………………… 100
Захворювання шкіри та їх профілактика. Самостійна робота ………………………….. 103
Будова i фун к цiї ор га нiв сечовидiльної сис те ми. Самостiйна робота …………………. 104
Утворення сечі. Самостійна робота ………………………………………………………….. 105
Захворювання органів сечовиділення та їх профілактика. Самостійна робота ……… 106
Терморегуляція. Виділення. Самостійна робота …………………………………………. 107
Завдання для самоконтролю. Самостійна робота ………………………………………… 108
Тестовий контроль. Терморегуляція. Ви дiлення. Самостійна робота …………………. 109
Запитання до узагальнення з теми: «Терморегуляція. Ви дiлення». Узагальнення ….. 111

Схожі матеріали

Інформація про сторінку

Вітаємо гостей сайту vchitel.com. У нас ви зможете переглянути онлайн або скачати "Відповіді Робочий Зошит Біологія 9 клас Вихренко Частина 1, 2" безкоштовно. Також на сторінках нашого сайту ви знайдете безліч матеріалів для навчання і викладання. Бажаєм успіху! Будемо вдячні за вашу оцінку і відгук!

Залиште комментар