Шкільні Предмети. Твір Англійською З Перекладом

Academic Subjects

We take many different subjects at

school.

We study the Hu­manities: History, the

Ukrainian language and Ukrainian

Litera­ture, the Russian language and

Russian Literature, too.

We learn foreign languages.

They are usually English, French or

German.

We also take subjects describing our

planet and the laws of nature.

Among them there are Physics,

Biology, Chemistry and Geography.

Other important subjects are

Computer studies and Mathematics.

Every school has laboratories and spe-
cialized rooms equipped with modern

teaching materials, necessary

devices and fa­cilities.

Besides there are gyms for Physical

training lessons.

Our schools provide us with every

oppor­tu­nity to get good education.

 

Шкільні навчальні

предмети

У школі ми вивчаємо багато різних

пред­метів.

Ми вивчаємо гуманітарні предмети:

істо­рію, українську мову і л­і­те­ра­ту­

ру, російську мову і літе­ратуру.

Ми також учимо іноземні мови.

Зви­чай­но це англійська, французь­

ка чи німець­ка.

Ми вивчаємо предмети, що роз­по­

в­і­да­ють про нашу планету і за­ко­ни

при­ро­ди.

Серед них фізика, біо­ло­гія, хімія

і гео­г­ра­фія.

Важливими пред­ме­та­ми є також

інфор­матика і ма­те­ма­ти­ка.

У кожній школі є ла­бораторії і спеціа­

лізовані класи, ос­на­щені сучасними

на­вчаль­ни­ми ма­те­р­і­а­ла­ми і не­об­х­і­д­

ним устаткуванням.

Крім того, є спортзали для занять

фізкуль­ту­рою.

Наші школи дають нам можливість

одержати гарну освіту.

Схожі матеріали

Залиште комментар